Magánszemélyeket érintő adatkezelés vonatkozásában

A Forgalmazók az Egészségért Szövetség /FESZ/ szükség szerint adatokat tárolhat magánszemélyekről, és ezen információkat különböző célokra használhatja fel. Ez a tájékoztatás azon személyeknek szól, akik a Társasággal kapcsolatban álló magánszemélyek, és akik vonatkozásában a Társaság személyes adatokat kezel. A magánszemélyekre vonatkozó adatokat, információkat személyes adatoknak hívjuk, amennyiben azok alapján a magánszemély beazonosítható.

Kezelt adatok köre:

„A típusú” adatok: résztvevő neve; e-mail címe; képviselet, vállalkozás neve címe adószáma
„B típusú” adatok: egészségügyi működési nyilvántartás adatai
„C típusú” adatok: kapcsolattartói adatok név, telefon, e-mail cím

Adatkezelés célja:

A / Társaság, szerződés megkötéséhez, a megrendelés felvételéhez, valamint a szerződéssel összefüggő, illetve a megrendeléssel érintett szolgáltatás teljesítéséhez, az esetleges igények érvényesíthetőségéhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítése,
B / továbbképzéseken részt vevő magánszemély, szerződő fél érdeke,
C / partnerekkel történő együttműködés teljesítésének elősegítése, az üzleti kapcsolat fenntartása, javítása, információ szolgáltatás érdekében, azzal összefüggésben a Társaság szükségszerűen kezeli a szolgáltatásai, képzései után érdeklődő magánszemélyek adatait

Adatkezelés jogalapja:

 

A / a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján
B / 1997. évi CLIV. törvény 112. § alapján
C / önkéntes hozzájárulás

A személyes adatokhoz való hozzáférés
B tipusú adatokat a FESZ a továbbképzések zárása után továbbítja az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztálya részére 

A személyes adatok megőrzésének ideje
A személyes adatokat a Társaság tárolja, de csupán addig, ameddig arra kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, amennyi szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat megszerezte. Amennyiben azokra már nincs szükség, a személyes adatok nyilvántartásokból törlésre fognak kerülni. A szerződésekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak, ami 6 év, az egészségügyi működési nyilvántartás adatainak kezelése 5 év, az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok visszavonásig tartanak.

A magánszemélyeket megillető jogok
A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A magánszemélyek a következő jogokkal rendelkeznek:
(i)           Hozzáférés joga: A magánszemélyeknek jogában áll megtudakolni, hogy rendelkezünk-e róluk személyes adatokkal és amennyiben igen, jogukban áll megtudni, hogy milyen személyes adatokkal rendelkezünk rájuk vonatkozóan. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért használunk személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogokat.
(ii)           A helyesbítéshez való jog: Kérés alapján kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.
(iii)          A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos körülmények között az érintett személy kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.
(iv)          Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények között az érintett személy kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyen esetekben az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.
(v)          Az adathordozhatósághoz való jog: A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik entitásnak továbbítsák anélkül, hogy ebben meggátolnánk őket.
(vi)          A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben a magánszemélyek jogosultak tiltakozni személyes adataik általunk történő kezelése ellen. Ilyen esetekben elképzelhető, hogy szükséges lehet megszüntetnünk a személyes adatok kezelését. Erre lehetőség van például akkor, ha a személyes adat marketing célból kerül felhasználásra.

Kapcsolatfelvétel
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Társaságunkkal, amennyiben bármilyen kérdés merülne az adatkezelés tekintetében, kérdését elküldheti az alábbi címekre:
ügyfélszolgálat: Forgalmazók az Egészségért Szövetség 1138 Budapest, Váci út 184.
e-mail: forgalmazok@gyogyasz.hu
Magánszemélyek élhetnek továbbá panasszal az érintett adatvédelmi hatóság felé.