TÁJÉKOZTATÓ

a FESZ által üzemeltetett visszaélés-bejelentési rendszerről és működéséről, a bejelentés megtételéről, valamint az adatkezelésről

A Forgalmazók az Egészségért Szövetség (a továbbiakban: FESZ) a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A belső-visszaélés-bejelentési rendszert a FESZ azon tagvállalatok vonatkozásában működteti, amelyek a FESZ-szel megbízási szerződést kötöttek a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére.

A FESZ-szel szerződött Foglalkoztatók:

 • BUS-OXY Kft. 2351 Alsónémedi, Északi ipartelep 1. asz.: 12042304-2-13
 • GIGANTTECHNIKA Kft 3860 Encs, Petőfi u. 61. asz.: 22927501-2-05
 • Mediszintech Audiológia Kft 1332 Budapest, Visegrádi u. 31. 4. em.
 • PRIMA-PROTETIKA Kft. 6500 Békéscsaba, Gyulai út 35. asz.: 11046893-2-04
 • WIGPLANET Kft. 1113 Budapest, Karolina út 34. : 23475818-2-43

A rendszer működtetésének célja, hogy a FESZ a vele szerződött Foglalkoztatók tekintetében garantálja a visszaélések vagy jogsértések bejelentésének lehetőségét a bejelentő védelme mellett.

A FESZ jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) tájékoztatja a bejelentésre jogosultakat, a bejelentőket és az eljárás egyéb résztvevőit az eljárás menetéről, a résztvevők jogairól és kötelezettségeiről.

Fogalommeghatározások

 1. Panasz: A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat;
 2. Közérdekű bejelentés: A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat;
 3. Bejelentés: Panaszt vagy Közérdekű bejelentés tartalmazó szóbeli, vagy írásos közlés, amelyet bejelentő személy a visszaélés-bejelentési rendszerben a címzetthez eljuttat;
 4. Bejelentő: az a személy, aki Bejelentést a visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi;
 5. Bejelentésben érintett személy: a Bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy;
 6. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
 7. Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, és a visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetése tárgyában a FESZ-szel megbízási szerződést kötött.
 8. Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a Foglalkoztató számára és annak irányítása alatt Foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer

A FESZ a Panasztörvény szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a szerződött tagvállalatok (a továbbiakban: Foglalkoztató) részére.

A bejelentés

A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentő

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

 1. Foglalkoztató által foglalkoztatott, aki/akivel:
  1. a Foglalkoztatóval foglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy
  2. foglalkoztatotti jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
  3. foglalkoztatotti jogviszonya az Igénybe vevővel már megszűnt.
 2. Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, amely/amellyel:
  1. a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll, vagy
  2. az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
  3. az ilyen kapcsolata az Igénybe vevővel már megszűnt.
 3. Az a tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Foglalkoztatóval ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot, aki/akivel:
  1. a Foglalkoztatóval ilyen jogviszonyban áll, vagy
  2. az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
  3. az ilyen jogviszonya az Igénybe vevővel már megszűnt.
 4. Az a vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, aki/akivel:
  1. a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll, vagy
  2. az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
  3. az ilyen kapcsolata az Igénybe vevővel már megszűnt.
 5. Az a gyakornok és önkéntes, aki/akivel:
  1. a Foglalkoztatóval ilyen jogviszonyban áll, vagy
  2. az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
  3. az ilyen jogviszonya az Igénybe vevővel már megszűnt.

A bejelentés módja

A bejelentést kizárólag az alább meghatározott módon és csatornákon, a visszaélés-bejelentési rendszert működtető FESZ-nél lehet megtenni, a FESZ egyéb úton bejelentést nem fogad.

A FESZ felé a bejelentést:

 1. személyesen a FESZ által meghatározott ügyfélfogadási időben (Hétfő-Szerda 00-12.00; Kedd- Csütörtök 13.00-15.00; óra között, vagy előre egyeztetett időpontban a FESZ székhelyén, 1138 Budapest Váci út 184.)
 2. postai úton a FESZ címén, 1138 Budapest Váci út
 3. elektronikus levélben a bejelento@gyogyasz.hu e-mail címen lehet

Anonim bejelentés

 1. A bejelentés névtelenül is megtehető, azonban anonim bejelentés esetén a bejelentőnek figyelembe kell vennie, hogy kapcsolattartási adat megadása hiányában
 2. amennyiben a bejelentésben megadott információ nem elegendő vagy megfelelő a bejelentés kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra,
 3. a bejelentő részére az eljárással kapcsolatban a FESZ tájékoztatást nem küld,
 4. a Panasztörvény alapján az anonim bejelentés kivizsgálása mellőzhető.

A bejelentő védelme

A vizsgálat során a FESZ köteles biztosítani, hogy a bejelentőt ne érje semmiféle hátrányos következmény a bejelentése okán.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet a Foglalkoztatóval kapcsolatos jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Továbbá minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. A hátrányos intézkedés lehet különösen a bejelentőnek való felmondás, hátrányos megkülönböztetés, vagy bármely munkajogi szankció. További részleteket a Panasztörvény 41. § tartalmaz. A hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja – vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el. A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentő a fentiekre valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

Ugyanakkor a bejelentő nem tehet nyilvánvalóan valótlan vagy rosszhiszemű bejelentést.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha

 1. a bejelentő a bejelentését az Panasztörvényben meghatározott visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, az e törvényben meghatározott szabályok szerint tette meg,
 2. a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
 3. a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt,
 4. a bejelentő a bejelentését a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél teszi meg, és a fenti b) és c) pontja szerinti feltételek teljesülnek.

A Panasztörvény 46. §-a meghatározza továbbá, hogy mely esetekben kell jogszerűen megtett bejelentésnek tekinteni azt, ha a bejelentő a bejelentését nyilvánosságra hozta.

A bejelentővédelem megilleti azt a bejelentőt is, aki anonim jogszerű bejelentést tesz, és későbbi azonosítását követően vele szemben a Panasztörvény 41. § (1) bekezdése szerinti hátrányos intézkedést tesznek vagy a 42. § alkalmazására kerül sor.

A bejelentőre vonatkozó védelemben részesül az is, aki

 1. a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
 2. a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit a § (2) bekezdése szerinti hátrányos intézkedés érhet.

A bejelentéseket a FESZ fogadja és vizsgálja ki, az eljárásban részt vevő munkavállalók és közreműködők titoktartásra kötelezettek. A FESZ a bejelentő személyes adatait kizárólag akkor hozhatja a Foglalkoztató tudomására, amennyiben ahhoz a bejelentő hozzájárult.

A bejelentés kivizsgálása

A bejelentést a FESZ fogadja és vizsgálja ki.

A bejelentésről a bejelentő – amennyiben ennek lehetőségei a kapcsolattartás módjára tekintettel fennállnak – legkésőbb hét napon belül visszaigazolást kap, illetőleg tájékoztatást kap a jogairól és kötelezettségeiről.

A FESZ a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A kivizsgálás határideje különösen indokolt

esetben – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – meghosszabbítható, azonban a bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A FESZ egy előzetes vizsgálat során megállapítja, hogy a Panasztörvény alapján van-e helye a vizsgálat mellőzésének. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 1. a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 2. a bejelentő a bejelentést azonosíthatatlan Foglalkoztatóval szemben tette meg,
 3. a bejelentést nem a törvény szerint erre jogosult személy tette meg,
 4. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 5. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során a FESZ kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A vizsgálat eredményeként a FESZ megállapítja, hogy történt-e jogsértés vagy visszaélés. Amennyiben igen, úgy intézkedési javaslatot készít a Foglalkoztató számára.

A bejelentetőt – amennyiben ennek lehetőségei a kapcsolattartás módjára tekintettel fennállnak – a FESZ tájékoztatja a vizsgálat eredményeiről és az esetleges intézkedésekről.

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő

Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ), 1138 Budapest, Váci út 184.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja, illetve a kezelt adatok és az érintettek köre

Az adatkezelő a bejelentőnek, továbbá annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli.

Az adatkezelés célja:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása a Panasztörvény rendelkezései szerint

Az érintettek köre:

 • a bejelentő,
 • az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott,
 • az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet A kezelt adatok köre:

A bejelentés ténye, annak kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja, mivel az adatkezelésre az Adatkezelő által a Foglalkoztatóval kötött megbízási szerződés alapján kerül sor, amely a Foglalkoztató a jogszabályban rögzített feladata ellátásához szükséges, figyelemmel a Panasztörvény 26. §-ra.

 1. Az adatkezelés időtartama

A vizsgálat lefolytatásához nem szükséges személyes adatok a FESZ törli. Az érintetti jogok gyakorlását a vizsgálat során a FESZ biztosítja. A vizsgálat lezárását követően 30 napon belül – amennyiben további eljárás a vizsgálat alapján nem indult – a FESZ az adatokat anonimizálja.

 1. A személyes adatok címzettjei, harmadik országbeli címzettek

Az adatkezelő Elnöke, és feladatkörükben érintett, így arra feljogosított tisztségviselői, munkavállalói és közreműködői (a továbbiakban együttesen: közreműködő) rendelkeznek hozzáféréssel a bejelentő személyes adataihoz, amennyiben ezen adatok megismerése feladatuk ellátásához szükséges.

Adatkezelő kizárólag akkor adja át a bejelentő személyes adatait a Foglalkoztató részére, amennyiben ahhoz a bejelentő írásban hozzájárult. Adatkezelő adatfeldolgozója a tárhelyet biztosító szolgáltató, aki az elektronikus adatok tárolásában közreműködik: 1b Telecom Hungary Zrt. 2191 Bag, Petőfi tér 14.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 1. ezzel összefüggésben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy részére át kell adni,
 2. megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy kérelmére át kell
 1. A technikai és szervezési intézkedések

Az Adatkezelő az adatkezelés módjának meghatározásakor és az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, melyek alkalmasak az adatvédelem elveinek hatékony megvalósítására, a jogszabályokban foglalt követelmények teljesítésére, az érintettek jogainak védelmére. valamint arra, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek a konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő jogi, adminisztratív, fizikai és informatikai biztonsági megoldásokat alkalmaz. Adatkezelő garantálja, hogy a személyes adatokhoz hozzáférő közreműködői titoktartási kötelezettség hatálya alatt állnak. Az Adatkezelőnél az adatok biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: vírusvédelem, tűzfal, jelszóvédelem.

 1. Az érintettek jogai

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A magánszemélyek a következő jogokkal rendelkeznek:

 1. Hozzáférés joga: A magánszemélyeknek jogában áll megtudakolni, hogy rendelkezünk-e róluk személyes adatokkal és amennyiben igen, jogukban áll megtudni, hogy milyen személyes adatokkal rendelkezünk rájuk vonatkozóan. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért használunk személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogokat.
 2. A helyesbítéshez való jog: Kérés alapján kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes
 3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos körülmények között az érintett személy kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények között az érintett személy kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyen esetekben az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk
 5. Az adathordozhatósághoz való jog: A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik entitásnak továbbítsák anélkül, hogy ebben meggátolnánk őket.
 6. A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben a magánszemélyek jogosultak tiltakozni személyes adataik általunk történő kezelése ellen. Ilyen esetekben elképzelhető, hogy szükséges lehet megszüntetnünk a személyes adatok kezelését. Erre lehetőség van például akkor, ha a személyes adat marketing célból kerül felhasználásra.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Adatkezeléshez kapcsolódó jogai feltételezett megsértése esetén az érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

+36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

További kérdés esetén kérem vegye fel a kapcsolatot a FESZ Főtitkárával: Róka László forgalmazok@gyogyasz.hu

Forgalmazók az Egészségért Szövetség Budapest, 2023. november 23.

ÁSZF TÁJÉKOZTATÓ letöltéseSZABÁLYZAT letöltése